Algemene voorwaarden ENTER B.V. versie 1.10

Artikel 1 Definities

1.1 Enter: Enter B.V., of elke aan haar gelieerde onderneming, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid als “Enter”.

1.2 Opdrachtgever: onder “Opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: (i) elke (rechts)persoon tot wie Enter een aanbod en/of offerte richt; (ii) degene die aan Enter opdrachten verstrekt; (iii) degene met wie Enter een Overeenkomst aangaat; (iv) degene met wie Enter een rechtsverhouding heeft.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Enter en Opdrachtgever tot stand komt, elke aanvulling daarop of elke wijziging daarvan, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

1.4 Onder Producten wordt verstaan: Apparatuur, Software, Supplies en Managed back-up.

1.5 Apparatuur: door of namens Enter te leveren apparatuur, zoals onder meer computers, printers, servers, communicatie-interfaces, printers en Documentatie voor gebruik door Opdrachtgever, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

1.6 Software: de door of namens Enter te leveren software voor gebruik door Opdrachtgever, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

1.7 Supplies: de door of namens Enter te leveren onderdelen voor gebruik van Apparatuur en/of Software voor gebruik door Opdrachtgever, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

1.8 Documentatie: de door of namens Enter te leveren handleidingen en Documentatie bij Apparatuur en/of Software voor gebruik door Opdrachtgever, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst

1.9 Dienst: de door of namens Enter al dan niet met betrekking tot de Producten te verlenen diensten, waaronder service, controle, advies, onderhoud, managed services, waaronder mede begrepen Clouddiensten (zoals “mijnRDS”) en managed back-up, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

1.10 Managed back-up: het door of namens Enter ter beschikking te stellen totaalpakket van back-up, Apparatuur, Software en onderhoud voor gebruik door Opdrachtgever, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

1.11 Eigen Clouddienst: een dienst waarbij Opdrachtgever de functionaliteit van een combinatie van Apparatuur, Software en/of andere diensten afneemt van Enter via het Internet, waarbij Enter eigenaar is van de Apparatuur en/of Software(licenties).

1.12 Externe Clouddienst: het doorleveren van een clouddienst van een derde leverancier, zoals bijvoorbeeld Office 365 van Microsoft, door Opdrachtgever aan Enter;

1.13 Clouddienst: een Eigen Clouddienst, Externe Clouddienst en/of een combinatie daarvan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

– alle aanbiedingen c.q. offertes van Enter;

– alle rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten;

waarbij Enter Producten en/of Diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.4 Toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen/offertes

3.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Enter zijn vrijblijvend, tenzij door Enter schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door Enter gedaan, houden een nieuw aanbod in, waardoor het eerder gedane aanbod is vervallen.

3.3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door Enter onder normale omstandigheden, op basis van de bij Enter bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Enter opgegeven gegevens, waaronder specificaties, waarop Enter zijn aanbieding baseert.

3.5. Diegene aan wie op verzoek door Enter informatie- en/of documentatiemateriaal werd toegezonden, mag dit materiaal aansluitend aanwenden of doen aanwenden voor eigen gebruik. Opdrachtgever zal dit materiaal niet mogen vermenigvuldigen op welke manier dan ook. Inzage aan derden is eveneens niet toegestaan.

Indien de opdracht voor de uitvoering niet aan Enter wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na de datum van de beslissing franco aan Enter worden terugbezorgd. De Opdrachtgever is jegens Enter aansprakelijk voor alle schade welke zij mocht ondervinden door elk handelen in strijd met het hiervoor bepaalde.

Artikel 4 Totstandkoming

4.1. De Overeenkomst tussen Enter en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat het aanbod van Enter door de Opdrachtgever is aanvaard, of doordat door Enter een begin van uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve hiervan is gemaakt.

4.2. Na de Overeenkomst aangenomen orders, (aanvullende) afspraken, wijzigingen en/of mondelinge of schriftelijke toezeggingen gedaan door personeel van Enter, vertegenwoordigers, verkopers of anderen (tussen)personen, zijn niet bindend tenzij deze door Enter aan de Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Enter zal in dat geval gerechtigd zijn aanvullende fee’s, vergoedingen en honoraria bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3. Elke Overeenkomst wordt door Enter aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever uitsluitend ter beoordeling van Enter voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

4.4. Enter is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomsten, alvorens (verder) te presteren van de Opdrachtgever een aanbetaling te eisen. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening declaratie de aanbetaling heeft voldaan, is Enter gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder dat dit de Opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding geeft, tot opzegging c.q. ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Enter gemaakte kosten c.q. geleden schade als genoemd in artikel 20.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Enter zal zich naar beste kunnen inspannen dat de uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden c.q. te verlenen diensten met zorg worden uitgevoerd, zulks in overeenstemming met de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

5.2. De werkzaamheden c.q. diensten van Enter worden uitgevoerd op grond van een inspanningsverbintenis.

5.3. De Opdrachtgever is gehouden al hetgeen te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Enter mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.

5.4. Werkzaamheden c.q. Dienstverlening door Enter die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van de Producten en/of Diensten door Opdrachtgever of van buiten komende oorzaken welke niet onder de Overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Enter op grond van de Overeenkomst. Deze zullen de Opdrachtgever apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst omstandigheden voordoen die een behoorlijke uitvoering daarvan (dreigen te) belemmeren, zullen in onderling overleg de nodige maatregelen worden getroffen om tot een ongestoorde voortgang te komen.

6.2. In het geval van een wijziging van de Overeenkomst, waaronder is begrepen de levering van een nieuwe/gewijzigde versie van het Product en/of uitbreiding van de door Enter te verrichten Diensten c.q. werkzaamheden, impliceert dit dat de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de Opdrachtgever komen. Deze meerkosten zijn gebaseerd op de door Enter gewoonlijk gehanteerde fee’s, (onkosten)vergoedingen en honorariumtarieven. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 7 Levering

7.1. Opgegeven leveringstijden en/of opgegeven leveringsdata zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Enter derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gelaten om alsnog na te komen.

7.2. Enter zal de Opdrachtgever tijdig waarschuwen indien door haar afwijking van de overeengekomen levertermijn wordt voorzien.

7.3. Een door Enter opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Enter geldende omstandigheden, bekende gegevens en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Enter, op de door die toeleveranciers aan Enter verstrekte gegevens. Enter spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings-)termijnen in acht te nemen. Enter is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten de macht van Enter gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Voorts is Enter niet gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de Overeenkomst (o.a. wijziging specificaties, meerwerk) zijn overeengekomen.

7.4. Indien de overschrijding van de leveringstermijn niet aan Enter is te wijten, kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak maken op schadevergoeding, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

7.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bepaalt Enter de wijze van aflevering van de Producten en/of Diensten.

7.6. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Apparatuur of Supplies of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment van aflevering. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van diefstal, verlies en beschadiging van de Apparatuur of Supplies over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de Apparatuur aan de vervoerder.

7.7. Het is Enter toegestaan verkochte Producten en/of Diensten in gedeelten te leveren. Indien Producten en/of Diensten in gedeelten worden geleverd, is Enter bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.8. Indien de Opdrachtgever de bestelde Apparatuur of Supplies niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, worden de Apparatuur en Supplies, na kennisgeving door Enter aan Opdrachtgever, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Echter, indien na verstrijking van een periode van tien (10) dagen de Apparatuur en Supplies niet zijn afgenomen, wordt de order geacht door de Opdrachtgever te zijn geannuleerd. Alsdan is Enter gerechtigd de desbetreffende Apparatuur en Supplies aan derden te verkopen. Indien tot een dergelijke verkoop aan derden wordt overgegaan is de in gebreke zijnde Opdrachtgever verplicht het eventuele prijsverschil, alsmede alle andere verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van Enter, voor zijn rekening te nemen. Indien door Enter niet tot verkoop aan derden overgegaan wordt is het gestelde in artikel 21.1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Prijzen

8.1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Enter:

– Gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen -in het bijzonder inkoopprijzen ter zake Software en Externe Clouddiensten-, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremie en andere kosten;

– Gebaseerd op levering af bedrijf Enter, magazijn of andere opslagplaats;

– Exclusief BTW, transportkosten, invoerrechten, andere rechten, belastingen en heffingen;

– Vermeld in euro’s.

8.2. In geval van verhoging van één of meer van de in 8.1 genoemde prijsfactoren is Enter gerechtigd de overeengekomen prijs -voor en gedurende de looptijd van de overeenkomst- met inachtneming van artikel 9.3 dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 9 Betaling

9.1. Enter zal met Opdrachtgever in de Overeenkomst de datum (data) waarop Enter factureert, schriftelijk vastleggen. De facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever 14 dagen na factuurdatum betalen.

9.2. Opdrachtgever is, om welke reden dan ook, niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van een betaling.

9.3. Wanneer een periodieke betalingsverplichting met Opdrachtgever is overeengekomen, is Enter gerechtigd schriftelijk op een termijn van tenminste drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. In het geval dat Opdrachtgever niet akkoord is met voornoemde wijziging, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

9.4. Indien Enter op verzoek een offerte heeft uitgebracht, is zij gerechtigd vergoeding van de gemaakte kosten te vorderen, indien de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden betreffende deze offerte zulks naar het redelijk oordeel van Enter rechtvaardigen.

9.5. In geval van niet tijdige betaling van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag aan Enter verschuldigd. Wanneer Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, waardoor Enter naast het dan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.6. Indien een Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, heeft Enter bovendien het recht, nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld, alle werkzaamheden en leveringen voor Opdrachtgever op te schorten, c.q. de uitvoering van andere opdrachten te staken, totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Enter is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

9.7. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke blijft, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het Product en/of Dienst, althans de ter beschikking gestelde resultaten van de werkzaamheden verricht door Enter, te gebruiken.

9.8. In geval van liquidatie, insolventie, beslaglegging, aanvraag van faillissement of surseance van betaling van/bij de Opdrachtgever, wordt het totaalbedrag voor alle werkzaamheden, Diensten en Producten die de Overeenkomst bestrijkt, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Voorbehoud van eigendom en recht van retentie

10.1. Alle door Enter geleverde Producten blijven eigendom van Enter totdat de Opdrachtgever alle bedragen verschuldigd voor de uit hoofde van de Overeenkomst geleverde Producten dan wel verrichte werkzaamheden c.q. diensten, evenals alle overige betalingen die Opdrachtgever verschuldigd is, volledig aan Enter heeft voldaan.

10.2. Het is een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, toegestaan alle Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Enter te verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

10.3. Voordat de eigendom van de Producten op de Opdrachtgever is overgegaan, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

10.4. Het is Enter toegestaan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, rechten gegevens, documenten, databestanden en tussenresultaten van de Dienstverlening van Enter onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot

afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Enter verschuldigde bedragen betaald heeft.

10.5. Indien en zolang Enter eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Enter onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Opdrachtgever Enter op het eerste verzoek van Enter mededelen waar de Producten zich bevinden.

10.6. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Enter. Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

10.7. Bij niet-tijdige betaling van een of meer vervallen facturen, heeft Enter het recht de verkochte Producten terstond tot zich te nemen en van plaats van opslag af te voeren. Daartoe wordt Enter hierbij reeds nu voor alsdan door de Opdrachtgever onherroepelijk volmacht gegeven de percelen waar de geleverde Producten zich bevinden, te betreden of door degenen die met het terughalen van de Producten zijn belast, te doen betreden.

Artikel 11 Vertrouwelijke gegevens en verwerken persoonsgegevens

11.1. Elk der partijen is verplicht tot geheimhouding van alle van de andere partijen ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegeven gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

11.2. Indien bij het leveren van een Product of Dienst persoonsgegevens door Enter namens Opdrachtgever verwerkt worden, dient er ingevolge de AVG een verwerkersovereenkomst te worden gesloten. Enter levert daartoe een standaard verwerkersovereenkomst aan. Indien Opdrachtgever deze wenst te onderhandelen en/of haar eigen model wenst te gebruiken, heeft Enter het recht de kosten ter zake aan Enter door te belasten op basis van nacalculatie. Enter garandeert niet dat indien Opdrachtgever de standaard verwerkersovereenkomst van Enter wenst te onderhandelen of indien Opdrachtgever haar eigen model wenst te hanteren, partijen tot een vergelijk kunnen komen.

Artikel 12 Medewerking door Opdrachtgever

12.1. Opdrachtgever zal Enter tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen (o.a. het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen). De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.

12.2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie en het gebruik in zijn organisatie van software, apparatuur en andere producten alsmede van de door Enter te verlenen diensten. Voorts is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de controle en beveiligingsprocedures en adequaat systeembeheer

12.3. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Enter stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Enter het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Enter is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

12.4. Opdrachtgever zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software, Supplies en van de door Enter te verlenen diensten alsmede voor het beveiligen van gegevens.

12.5. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Enter staan of indien Opdrachtgever op een andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Enter het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Enter in rekening te brengen.

Artikel 13 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Enter uit hoofde van een Overeenkomst geleverde of op andere wijze ter beschikking gestelde Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen (zoals databestanden, analyses, ontwerpen, rapporten, offertes), berusten uitsluitend bij Enter, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van Software, Apparatuur, Supplies of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

13.2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de Producten, Diensten en/of andere materialen als bedoeld in artikel 13.1 vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Enter of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Opdrachtgever verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

13.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op Producten of op de verpakking daarvan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of

industriële eigendom, waaronder mede moet worden begrepen aanduidingen met betrekking tot het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software, te verwijderen of te wijzigen.

13.4. Het is Enter toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software.

13.5. Opdrachtgever mag een reservekopie van de Software maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen

onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging, tenzij Enter een reservekopie van de Software aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. De reservekopie mag slechts geïnstalleerd worden na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging en dient te zijn voorzien van dezelfde aanduidingen betreffende auteursrechten als aanwezig op het oorspronkelijk exemplaar.

13.6. Enter verklaart naar beste weten dat de Producten en/of Diensten geen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom van derden. In geval van een aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Enter zo nodig het betreffende Product en/of Dienst vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

13.7. Opdrachtgever zal Enter onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Enter bevoegd -mede namens Opdrachtgever- verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een middellijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtgever Enter zijn medewerking verlenen.

Artikel 14 Overdracht

14.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voor hem/haar uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enter.

14.2. Enter heeft het recht de in enige Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Enter worden overgedragen zal Enter Opdrachtgever, voor zover mogelijk, hiervan voorafgaand schriftelijk op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Enter is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 15 Software van een leverancier van Enter

15.1. Indien een leverancier van Enter het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van Enter, zijn de bepalingen van die overeenkomst en algemene voorwaarden van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Enter zal Opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor de in deze Software voorkomende gebreken. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

Artikel 16 Clouddiensten

Voor het leveren van Clouddiensten geldt dat Enter voor de in de overeenkomst overeengekomen aantallen gebruikers en andere variabelen en modaliteiten, Opdrachtgever een gebruiksrecht verkrijgt van Enter om de desbetreffende Clouddienst te mogen gebruiken conform de eventueel overeengekomen beperkingen en conform het beoogde doel.

16.1. In het geval Enter een Externe Clouddienst levert, kan Enter nimmer tot meer gehouden worden dan Enter contractueel met haar leverancier ter zake is overeengekomen. Dit betekent onder meer dat de beschikbaarheid van een Externe Clouddienst nimmer groter kan zijn, dan de beschikbaarheid die Enter van haar leverancier verkrijgt. Enter zal Opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor de in deze Externe Clouddienst voorkomende gebreken en/of onbeschikbaarheid ter zake.

Artikel 17 Reclames

17.1. Onverminderd worden reclames/klachten betreffende de Producten en Diensten door Enter slechts in behandeling genomen, indien deze schriftelijk binnen 24 (vierentwintig) uur na aflevering c.q. uitvoering bij Enter rechtstreeks zijn ingediend.

17.2. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen zeven (7) dagen na verzenddatum der facturen.

17.3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde dan wel de verleende Dienst, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Dan worden reclames/klachten niet meer door Enter in behandeling genomen.

17.4. Het indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever nooit van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Enter.

17.5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Enter onder de door Enter te bepalen voorwaarden.

Artikel 18 Garantie

18.1. Indien Enter Producten en/of Diensten aan Opdrachtgever levert, die Enter van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Enter nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Enter ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

18.2. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Enter garantie verlenen of kan Enter -naar haar keuze- de garantie van de toeleverancier jegens Opdrachtgever nakomen en ten uitvoer leggen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid van Enter

19.1. Enter is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit de Overeenkomst, voor gevolgschade dan wel indirecte schade die Opdrachtgever of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten dan wel door Enter verleende diensten mocht lijden. Hieronder is begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verminderde goodwill, verlies van gegevens, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever immateriële schade en alle andere vormen van schade dan directe schade.

19.2. De aansprakelijkheid van Enter ter zake andere schade dan in voorgaand lid bedoeld, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, of voor schade uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daad, is te allen tijde -met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 15.1 en 16.1- beperkt tot maximaal €250.000, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één (1) gebeurtenis.

19.3. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Enter meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegenover Enter vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, of zoveel eerder ingevolge de wet.

19.4. Enter is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies door faillissement van Opdrachtgever alsmede verlies door diefstal, brand en beschadiging van door Opdrachtgever ten behoeve van de door Enter uit te voeren Dienstverlening ter beschikking gestelde gegevens, programmatuur en overige materialen. Het wordt aan Opdrachtgever overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan Enter voor de te verrichten werkzaamheden en/of diensten aan te bieden draagt Opdrachtgever er zorg voor dat van alle programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.

19.5. De in voorgaande leden van artikel 18 genoemde beperkingen, en elders overeengekomen beperkingen ter zake aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Enter.

Artikel 20 Overmacht

20.1. In geval overmacht de uitvoering van de Overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel Enter als de Opdrachtgever niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

20.2. Onder overmacht is mede begrepen elke omstandigheid die buiten toedoen van Enter is ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden geldt in ieder geval: DDOS-aanvallen, hack-aanvallen, verlies, extreem ziekteverzuim, brand, ernstige storingen in het bedrijf van Enter en nationale alsmede overmacht van toeleveranciers van Enter, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van door Opdrachtgever aan Enter voorgeschreven toeleveranciers alsmede gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever is voorgeschreven.

20.3. In geval van het langer dan 30 (dertig) dagen voortduren van de overmachtsituatie, zijn partijen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat dit de Opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover Enter ten gevolge van deze ontbinding voordeel zou genieten, dat Enter bij behoorlijk nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.

20.4. Indien Enter bij het intreden van de overmacht als gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft gedaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Echter, dit geld niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21 Beëindiging overeenkomst

21.1. Bij annulering, opzegging dan wel beëindiging van een aan Enter verstrekte opdracht respectievelijk gesloten Overeenkomst door Opdrachtgever, dient hij, naast schadevergoeding, alle door Enter ter zake van die opdracht c.q. Overeenkomst gemaakte kosten te voldoen.

21.2. Bij annulering, beëindiging dan wel opzegging van een Overeenkomst door de Opdrachtgever, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en daarmee voor onbepaalde tijd is aangegaan, gedurende de looptijd van die Overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden de nog te vervallen termijnen alsmede de door Enter gemaakte kosten, schade en rente te voldoen. Voorts is Enter gerechtigd de eventueel voor gebruik ter beschikking gestelde Producten onverwijld onder zich te nemen.

21.3. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst, komt Enter de bevoegdheid toe, na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan. Enter is voorts gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen indien opdrachtgever zich schuldig maakt aan een onrechtmatig gebruik van de producten en diensten die Enter ter beschikking stelt dan wel in dat kader anderszins handelt in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Daaronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, de situatie waarbij de Opdrachtgever een website exploiteert waarop (seksueel) ontoelaatbare afbeeldingen staan van minderjarigen, waarbij een extreem politiek gedachtengoed naar voren komt of de situatie waarbij een derde richting Enter aantoont dat opdrachtgever software gebruikt via de server van Enter, waarbij inbreuk wordt gemaakt op de IE-rechten van een derde. Indien Enter in dat kader de overeenkomst met Opdrachtgever beëindigt, is zij op geen enkele wijze gehouden tot schadevergoeding. Indien de data van de desbetreffende Opdrachtgever moeten worden verhuisd naar een andere server, is Enter bereid daaraan mee te werken, waarbij zij tevens gerechtigd is aanvullende kosten in rekening te brengen daarvoor.

21.4. Enter kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien Opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt, aan Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, beslag wordt gelegd of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Enter is wegens deze en de in artikel 17.4 genoemde ontbinding nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten van rechtswege.

21.5. Door de ontbinding als bedoeld in artikel 20.3 en 20.4 door Enter wordt de Opdrachtgever de door Enter geleden schade, onder meer bestaande uit gemiste fee’s, vergoeding honoraria, vervallen en nog te vervallen termijnen, gederfde winst, rente en (overige) kosten, zonder verdere ingebrekestelling verschuldigd en is/zijn alle vorderingen van Enter op Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) alsmede alle vorderingen van Enter op Opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar en is Enter gerechtigd de afgeleverde Producten onverwijld terug te nemen.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

22.1 De overeenkomst tussen Enter en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

22.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de offertes c.q. aanbiedingen en Overeenkomsten hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.